Algemene voorwaarden dcbouw.shop online

RETOURBELEID

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.

Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

*Aankoop in de winkel

Oeps...als je je aankoop in een winkel gedaan hebt, kan je je toestel jammer genoeg niet terugbrengen. De bedenktermijn van 14 dagen is hier niet van toepassing.

 

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik

maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Enkel de retourkosten worden niet door de ondernemer zelf betaald.

Producten die speciaal op maat gemaakt zijn voor de consument worden niet geaccepteerd bij retour. Deze zijn eigen aan de consument.

Hetzelfde geldt voor producten waarvan de verpakking is geopend of er schade aan toe is.

Is jouw pakket beschadigd door de transporteur, gelieve dit onmiddellijk te melden aan de koerier dienst & aan de leverancier.

 

Bouwmaterialen & grote stukken

Voor het retourneren worden de werkelijke transportkosten gerekend. Hoe meer pallets u wilt retourneren, hoe hoger de transportkosten zullen zijn.

Bedenk hoeveel pallets u wilt retourneren en dan vindt u hieronder het bedrag dat u aan transportkosten moet betalen om deze pallets op te laten halen.

 

Dit zijn de werkelijke kosten die de transporteur rekent voor de gehele rit (heen en terug).

·       1 pallet: €227,48

·       2 of 3 pallets: €266,20

·       4 of 5 pallets: €317,02

·       6 of 7 pallets: €370,26

·       8 of 9 pallets: €421,08

·       10 pallets: €471,90

·       11 pallets: €525,14

·       12 pallets: €600,16

·       13 pallets: €624,36

·       14 pallets: €648,56

·       15 pallets: €672,76

·       16 pallets: €696,96

·       17 pallets: €726,00

·       18 pallets: €750,20

·       19 pallets: €774,40

·       20 pallets: €798,60

Prijzen inclusief 21% btw.

Als u hierover nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen:

 

D&C Bouwmaterialen

info@dcbouwmaterialen.be

03 344 03 07

 

Privacy verklaring

Wat met mijn Persoonsgegevens & Privacy?

Wij, D&C Bouwmaterialen Frankrijkstraat 11 9140 Temse (T. +32 (0)3 344 03 07) springen als verwerkingsverantwoordelijke zeer voorzichtig om met jouw persoonsgegevens. Je gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je vraag of bestelling te kunnen afhandelen en voor het versturen van nieuwsbrieven indien je je hiervoor op eigen initiatief specifiek hebt ingeschreven.

 

VOLGENDE GEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERZAMELD EN BEWAARD dewelke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst:

1.      Voornaam en achternaam

2.      Bedrijfsnaam en BTW-nummer indien van toepassing

3.      Factuuradres

4.      Telefoonnummer (vast nummer en/of mobiel nummer)

5.      E-mail adres (= tevens je inlog naam)

6.      Inlog paswoord (MD5 1-way encryption gecodeerd in de database)

7.      Geregistreerd aannemer of niet

8.      Status inschrijving op de nieuwsbrief (standaard is dit 'geen inschrijving')

9.      De inhoud van (verlaten) winkelmandjes

10.   Tijdstip van registratie (datum en uur)

11.   Tijdstip van geplaatste bestelling (datum en uur)

12.   Het leveringsadres (in geval van levering)

13.   Betaalmethode en betaal ID per betaling (geen betaalvoorkeuren en betaalgegevens)

14.   De bestelde artikelen, aantallen en verkoopprijzen

15.   Facturen en credit nota's

Daar alle bovenstaande gegevens inherent zijn aan online verkoop, hebben wij geen expliciete toestemming van jou nodig om deze te mogen bewaren.

 

De gegevens 1 t.e.m. 9 worden verzameld wanneer je je registreert op de webshop. Gegevens 10 t.e.m. 15 worden verzameld wanneer je een bestelling plaatst. De gegevens 4 & 5 worden ook verzameld en bijgehouden bij het versturen van een bericht via de contactpagina. Het niet verstrekken van bovenstaande persoonsgegevens leidt tot o.a het niet kunnen beantwoorden van vragen, foutieve facturatie, het niet kunnen uitvoeren van leveringen, de onmogelijkheid om volledig en vlot te communiceren aangaande de geplaatste bestelling, het niet kunnen toesturen van nieuwsbrieven, het niet zelf kunnen raadplegen van geplaatste bestellingen.

 

De persoonsgegevens 1, 4, 5 en 12 worden doorgegeven aan een externe transporteur of een leverancier wanneer deze de levering in onze naam uitvoert. Ook zij gebruiken deze gegevens enkel en alleen voor de deeluitvoering van de overeenkomst, zijnde de levering. Al onze externe transporteurs en leveranciers voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 

We zullen je persoonlijke gegevens nooit zonder je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming delen met partners of andere derden dan hierboven vermeld.

 

INZAGE EN WIJZIGEN VAN JE PERSOONSGEGEVENS: Wil je je persoonsgegevens en instellingen raadplegen of wijzigen dan kan je dit geheel zelf doen op de webshop in "mijn account" of dit kan ook schriftelijk via de klantendienst echter enkel mits bewijs van identiteit (bv door kopie identiteitskaart).

 

WISSEN VAN JE PERSOONSGEGEVENS: De gegevens 4 & 5 verzameld via de contactpagina worden automatisch 3 maanden na de laatste contactopname verwijderd uit onze database. Alle persoonsgegevens worden automatisch verwijdert als men over een termijn van 2 jaar niet meer ingelogd heeft op de website of wanneer je schriftelijke de vraag stelt aan de klantendienst om enkele of al je persoonsgegevens te verwijderen uit ons systeem. Vanaf dat moment heb je echter geen mogelijkheid meer om je bestelhistoriek te raadplegen, facturen/credit nota's zelf op te roepen en nieuwsbrieven te ontvangen.

 

Je persoonlijk inlog paswoord is op geen enkele wijze door ons te achterhalen. Bij verlies kan het paswoord door jezelf gereset worden via de link "Je paswoord vergeten?" op het inlogscherm. D&C Bouwmaterialen kan eveneens voor jou het paswoord wijzigen naar een nieuw paswoord zonder kennis van het actueel paswoord. Dit nieuw paswoord kan je vervolgens na het inloggen wijzigen naar een zelf gekozen paswoord.

 

Bovenstaande privacy verklaring is enkel van toepassing op het domein dcbouw.shop. Dit domein omvat ook linken naar externe websites zoals naar de website van de betalingsprovider, fabrikantenwebsites of andere relevante websites. D&C Bouwmaterialen is voor deze websites geen verwerkingsverantwoordelijke en is dan ook niet verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die bij een bezoek aan deze websites verzameld en verwerkt worden. We raden je aan de privacy verklaring op de desbetreffende websites na te lezen.

 

Onze webshop wordt bovendien regelmatig uitgebreid getest tegen hacking en gegevensfraude door een externe auditor. Het doorstaan van deze tests is een absolute vereiste. Deze tests hebben we dan ook tot op heden met glans doorstaan.

 

Algemene verkoopsvoorwaarden  niet online – enkel aankoop verkoop in de winkel – magazijn

Art. 1 ALGEMEEN

1.1. De algemene voorwaarden (btw nummer BE0643.876.892) (hierna: ‘D&C Bouwmaterialen’) zijn steeds van toepassing op alle overeenkomsten tussen D&C Bouwmaterialen en haar klanten met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden die worden beschreven in de bestelling van de koper.

1.2. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken dan bij schriftelijk akkoord tussen de partijen.

1.3. Elke bestelling van een goed, brengt de aanvaarding van deze ‘Algemene Voorwaarden’ met zich mee.

Art. 2 OFFERTE

2.1. Alle offertes van D&C Bouwmaterialen zijn schriftelijk, indicatief, vrijblijvend en gelden voor een periode van acht (8) dagen tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen de partijen en zijn uitvoerbaar binnen de drie maanden na ontvangst door D&C Bouwmaterialen van het akkoord door de koper.

2.2. De offerte is beperkt tot wat daarin uitdrukkelijk is opgenomen.

De koper verklaart hierbij de Algemene Voorwaarden gelezen en goedgekeurd te hebben.

Art. 3 BESTELLINGEN

3.1. Bestellingen die aan D&C Bouwmaterialen worden overgemaakt door tussenkomst van onze agenten worden slechts als aanvaard beschouwd na onze schriftelijke goedkeuring.

3.2. Een wijziging van de bestelling van goederen is slechts mogelijk onder voorbehoud en kan bovendien een meerprijs met zich meebrengen voor de koper.

Art. 4 PRIJS EN BETALINGEN

4.1. Onze koopprijzen zijn exclusief BTW, belastingen, taksen en heffingen, in- of uitvoerrechten, en omvat evenmin de kosten voor de verzekering, van levering of afhaling van de goederen en de kosten van verbruik (zoals brandstof), en eventuele montage, installatie en inbedrijfstelling c.q. ingebruikstelling en worden ze EXW-site van D&C Bouwmaterialen, (meest recente versie van de INCOTERMS) vermeld.

4.2. Behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst kunnen de bestellingen worden uitgevoerd tegen de door D&C Bouwmaterialen gehanteerde prijzen die op de dag van de verzending of de afhaling van toepassing zijn, die de koper voorafgaand aan de verzending of afhaling ter kennis worden gebracht.

4.3. De betalingen geschieden contant, zonder korting. In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% op jaarbasis worden berekend op het geheel van de opeisbare schuld, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de volledige betaling, waarbij elke begonnen maand in zijn totaliteit verschuldigd is. Bovendien zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan 10 % van het onbetaalde saldo, met een minimum van honderdvijftig (150) EUR bij wijze van schadeloosstelling voor de niet- of laattijdige betaling. Alle eventuele bijkomende invorderingskosten vallen eveneens ten taste van de koper.

4.4. Een factuur wordt geacht aanvaard te zijn door de koper indien deze de factuur niet heeft geprotesteerd binnen de 8 dagen na de factuurdatum.

4.5. In geval van duidelijke wijziging van de kredietwaardigheid van de koper en/of andere aanwijsbare gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen al geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

4.6. De niet betaling op de vervaldag van een factuur, elke aanvraag tot minnelijk of gerechtelijk akkoord of tot uitstel van betaling, of elk ander feit dat het onvermogen van de koper met zich zou kunnen meebrengen, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallende facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Art. 5 LEVERINGEN

5.1. De leveringen geschieden op een berijdbare baan, het lossen wordt verzekerd door de bestemmeling en dit op zijn kosten. De goederen reizen op gevaar en voor risico van de koper of de aangeduide bestemmeling. Indien het lossen wordt uitgevoerd door de chauffeur van D&C Bouwmaterialen wordt deze chauffeur in het kader van het lossen (inbegrepen de plaatsing van de vrachtwagen) geacht te handelen als aangestelde van de koper en van diens aannemer.

5.2. D&C Bouwmaterialen behoudt zich het recht voor deelleveringen te verrichten. De opgegeven leveringstermijnen zijn enkel ter informatie en niet bindend, uitgezonderd uitdrukkelijk akkoord tussen beide partijen. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot een boete, een vergoeding, een contractbreuk of een weigering van ontvangst van de goederen.

5.3. De koper is verplicht iedere levering zorgvuldig en volledig te controleren bij de ontvangst.